Deklaracja dostępności

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-28

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.pppgoleniow.pl. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • niektóre pliki PDF opublikowane są jako skany dokumentów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Deklarację sporządzono dnia 2022-06-28

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Anna Krawiec. Kontakt: dyrektor@pppgoleniow.pl, tel. 991 418 31 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej   oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej www.ppp.goleniow.pl –  odpowiedzialny jest dyrektor Anna Krawiec, dyrektor@pppgoleniow.pl, tel. 91 418 31 19.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

 1. Poradnia Psycholgogiczno-Pedagogiczna w Goleniowie posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika.
 2. Od wejścia na parter budynku prowadzi 5 stopni. Budynek nie posiada windy. Na parterze budynku zapewniono pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych(w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych), jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniamy komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie- pracownik schodzi po klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie zapewniona jest w sposób głosowy przez pracownika. Komunikacja z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi może odbywać się przez napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres placówki lub wysłanie maila. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w odpowiednią uprzęż. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 5. Szerokość drzwi prowadzących do gabinetów jest dostosowana do wózków inwalidzkich.
 6. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych,
 7. W poradni jest możliwość komunikowania się z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego.
 8. W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje, komunikacji audiowizualnej.
 9. Poradnia nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętli indukcyjnych, systemów fm, systemów na podczerwień(IR), systemów Bluetooth.
 10. Poradnia zapewnia na stronie internetowej informację dotyczącą działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo, brak nagrań w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osoba odpowiedzialną jest dyrektor Anna Krawiec. Kontakt: dyrektor@pppgoleniow.pl. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.