Uczniowie szkół podstawowych

Mogą korzystać z usług Poradni w zakresie:

 • Diagnoza, doradztwo i pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i rodziców (trudności w nauce, specjalne potrzeby edukacyjne, zaburzenia w zachowaniu, problemy emocjonalne)
 • Psychoterapia rodzinna i indywidualna w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (pierwszy kontakt w pracy z rodziną – mediacja)
 • Psychoterapia indywidualna dzieci (ofiar przemocy) w sytuacjach posttraumatycznych
 • Zajęcia integracyjne dla rodziców i uczniów klas pierwszych
 • Terapia pedagogiczna i „Trening ortograficzny” – zajęcia indywidualne i grupowe ukierunkowane na doskonalenie umiejętności poprawnego czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • Wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości psychofizycznych – wykorzystanie metod Kinezjologii Edukacyjnej w terapii (poradnictwo indywidualne dla uczniówi rodziców)
 • Trening Koncentracji Uwagi
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla dzieci dot. rozwijania umiejętności społecznych
 • Profilaktyka szkolna i środowiskowa dla dzieci zagrożonych różnymi formami patologii
 • Psychoedukacja dla rodziców dotycząca pracy z dzieckiem zdolnym
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla rodziców – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • Opieka nad dziećmi z wadami wymowy oraz zaburzoną mową
 • Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu
 • Komputerowe badanie słuchu, wzroku i mowy przy użyciu „Platformy do badania narządów zmysłów”
 • Domowa Klinika Rehabilitacji