Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Mogą korzystać z usług Poradni w zakresie:

 • Diagnoza, doradztwo i pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży i rodziców (trudności w nauce, specjalne potrzeby edukacyjne, zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne, problemy emocjonalne, wybór szkoły i zawodu)
 • Zajęcia warsztatowe dla młodzieży – „Planowanie kariery zawodowej”
 • Terapia indywidualna młodzieży
 • Pierwszy kontakt (diagnoza wstępna i motywowanie do leczenia) dla osób sięgających po środki odurzające i uzależnionych
 • Profilaktyka szkolna i środowiskowa dla młodzieży zagrożonej różnymi formami patologii
 • Trening radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości psychofizycznych – wykorzystanie metody Kinezjologii Edukacyjnej w terapii (poradnictwo indywidualne dla uczniówi rodziców)
 • „Trening ortograficzny” – zajęcia indywidualne i grupowe ukierunkowane na doskonalenie umiejętności poprawnego pisania
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży dotyczące rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży dotyczące rozwijania i kształtowania umiejętności inter- i intrapsychicznych
 • Trening Myślenia Twórczego – zajęcia dla młodzieży
 • Nowoczesne metody uczenia się – zajęcia dla młodzieży
 • Psychoedukacja dla rodziców dotycząca pracy z dzieckiem zdolnym
 • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla rodziców – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • Psychoterapia rodzinna i indywidualna w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (pierwszy kontakt w pracy z rodziną – mediacja)
 • Domowa Klinika Rehabilitacji
 • Opieka nad młodzieżą z wadami wymowy oraz zaburzoną mową
 • Rehabilitacja młodzieży z wadami słuchu
 • Komputerowe badanie słuchu, wzroku i mowy przy użyciu „Platformy do badania narządów zmysłów”